Regulamin


Regulamin sklepu internetowego

Dane przedsiębiorcy

1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo LEMAR Sp. z o.o. Dystrybutor drabin i rusztowań 87-600 Lipno ul. Wyszyńskiego 48 NIP: 466-042-89-18, które prowadzi działalność za pośrednictwem
Sklepu www.e-lemar.pl
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako
podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw
wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i
przemysłowych.
5. Właściciel LEMAR Sp. z o.o. zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz
przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.


1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
• dostęp do sieci Internet
• adres poczty email
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie
zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu
ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do
wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia
dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient
decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają
ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w
każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może
wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies,
udostępnionej pod adresem www.lero.pl stanowiącą integralna część niniejszego
regulaminu.

II. Rejestracja i Logowanie


1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail ,
hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość
podania danych do faktury VAT.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków
specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na
stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom
trzecim.
6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony
internetowej konta.
7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez
uprzedniej zgody osoby uprawnionej.


III. Realizacja zamówień


1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi
złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również
możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.
3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
• wybór formy dostawy i płatności
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu
dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie
wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
• opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i
dostawy
• sposób płatności
• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
• informacja o prawie do rękojmi
• w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

IV. Forma płatności


1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w
następujących formach:
• przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe
• systemem płatności za pobraniem
2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu
potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za
skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta
opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.


V. Ceny i koszty przesyłki


1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla
Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają
podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera
kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności
doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem
zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na
stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami
związanymi z realizacją umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania
płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem
zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres
podany przez Klienta.

VI. Dostawa


1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy
• dostawa kurierska
• dostawa kurierska pobraniowa
2. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 21 dni roboczych, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.
W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do
wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie
wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni
od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną
formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma prawo sprawdzić towar i jeśli przesyłka jest uszkodzona lub zawartość nie jest kompletna to spisać protokół szkody w momencie odbioru oraz wpisać adnotację o uszkodzeniu na liście przewozowym, w przeciwnym razie odbiera towar na własne ryzyko bez możliwości złożenia reklamacji.
Fakt posiadania protokołu szkody jest podstawą do rozpoczęcia reklamacji, ale nie gwarantuje jej uznania.
6. Towary dostarczane są na terenie Polski.


VII. Prawo odstąpienia od umowy


Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni
od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez
wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania
powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres
nazwa LEMAR Sp. z o.o., adres 87-600 Lipno ul.Wyszyńskiego 48 telefon 533 622 257 adres email kontakt@e-lemar.pl
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również
poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1
niniejszego rozdziału.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy
zwrócić na poniższy adres: 87-600 Lipno ul. Wyszyńskiego 48
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z
uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował
konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób
dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.
6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu
14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez
Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie
świadczenia.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany
jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
wypadkach:
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
• zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie
dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi


1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za
niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie
Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w
chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
powinna być przekazana m.in.
• wysyłanie wiadomość email na adres kontakt@e-lemar.pl
• listownie na adres 87-600 Lipno ul. Wyszyńskiego 48
• dzwoniąc pod nr 533 622 257
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej
wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane
kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania
reklamacji wysłanej przez Klienta.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w
pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do
stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia
ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość
ceny całości dokonanej transakcji.
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail,
adres korespondencji.
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany
jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

IX. Pozostałe


1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.e-lemar.pl/webpage/regulamin.html
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz
dokonania wydruku dokumentu.
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim
poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach
Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub
zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków
przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie
zmian lub modyfikacji.
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów
korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
5. Promocje nie łączą się.

 

                                                 Polityka prywatności
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
LEMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie
NIP 466-042-89-18
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.